शासन निर्णय


विभागाचे नाव
शीर्षक
सांकेतांक क्रमांक
जी.आर. वर्ष

शब्द शोधा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकडाउनलोड
1मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग वनामती संस्थेच्या स्वनिधी संदर्भातील नियमावलीस मान्यता देणेबाबत   202311241557111201Nov 24, 2023 Pdf
2मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग शेतकरी मासिक योजनेंतर्गत माहे जुलै, 2023 ते ऑक्टोंबर, 2023 या कालावधीतील देयके अदा करण्यासाठी रु.16.26 लक्ष निधी वितरीत करण्याबाबत   202311241601126501Nov 24, 2023 Pdf
3मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग Agriculture Development Trust (ADT) बारामती येथे श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्याबाबत   202311241816188001Nov 24, 2023 Pdf
4मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग केंद्र शासन सहाय्यित प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) सन 2023-24 मध्ये राबविण्यासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता बीज भांडवल या घटकाकरिता रु.316.35 लाख निधी वितरीत करण्यास मान्यता देणेबाबत   202311241853528201Nov 24, 2023 Pdf
5वन विभाग शेतकरी आत्महत्या प्रकरणी मदत देण्यासाठी उणे प्राधिकार पत्रावर कोषागारातून रक्कम काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना करण्याबाबत   202311241643265419Nov 24, 2023 Pdf
6वन विभाग ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पांतर्गत मौजे डिग्गी, खडकद खु. व शेनोडी (ता. कळमनुरी जि. हिंगोली) या पुनर्वसित गावठाणांतील नागरी सुविधा कामांसाठी निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत   202311241648014819Nov 24, 2023 Pdf
7वन विभाग ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पांतर्गत हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी तालुक्यातील पुनर्वसित गावठाणांतील नागरी सुविधा कामांसाठी निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत   202311241652112419Nov 24, 2023 Pdf
8मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गातील कृषि अधिकाऱ्यांच्या ज्येष्ठता यादीमध्ये सुधारणा करणेबाबत   202311241744413501Nov 24, 2023 Pdf
9वन विभाग निर्लेखित वाहनांऐवजी नवीन वाहन खरेदी करण्यास मान्यता देण्याबाबत   202311241716364119Nov 24, 2023 Pdf
10सांस्कृतिक कार्य विभाग सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या छोटेखानी कार्यक्रमांस मान्यता देण्याबाबत   202311231214032423Nov 23, 2023 Pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >> Last

संपर्क

चंद्रपूर
“भाग्यश्री”, गोलबाजार वॉर्ड, कस्तुरबा रोड, गिरनार चौक, चंद्रपूर – ४४२४०२
टेलि.नं. - ०७१७२-२५२५८२, २५६०६९
ई-मेल-Info@sudhirmungantiwar.com