शासन निर्णय


विभागाचे नाव
शीर्षक
सांकेतांक क्रमांक
जी.आर. वर्ष

शब्द शोधा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकसांकेतांक क्रमांकजी.आर. दिनांकडाउनलोड
1वन विभाग उप जिल्हाधिकारी संवर्गातील नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या अधिकाऱ्यांची पदस्थापना   202309271232112219Sep 27, 2023 Pdf
2वन विभाग शासनामार्फत वाळू / रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री याबाबतचे सर्वंकष धोरण   202309271757354219Sep 27, 2023 Pdf
3मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग कृषी उन्नती योजना-एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान (MIDH) अंतर्गत राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान सन 2023-2024 या आर्थिक वर्षाचा सर्वसाधारण प्रवर्गाचा पहिल्या हप्त्याचा निधी वितरित करण्याबाबत   202309271555314901Sep 27, 2023 Pdf
4मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग रामेती खोपोली संस्थेच्या नविन वसतिगृह बांधकामासाठी सन २०२3-२4 मध्ये वसंतराव नाईक राज्य कृषि व्यवस्थापन संस्थेची आस्थापना (कार्यक्रम)३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) (२४०१ २६४९) या योजनेअंतर्गत रु.240.00 लक्ष निधी उपलब्ध करून देणेबाबत   202309271747580901Sep 27, 2023 Pdf
5मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला या विद्यापीठास सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात (2415 1101) या लेखाशिर्षांतर्गत 31- सहायक अनुदाने (वेतनेतर) करीता अनुदान वितरीत करणेबाबत..(राज्य हिस्सा 25 टक्के) (कार्यक्रम)   202309271831376901Sep 27, 2023 Pdf
6मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ,परभणी या विद्यापीठास सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात 31-सहायक अनुदान (वेतनेतर) अंतर्गत अनुदान वितरीत करणेबाबत (कार्यक्रम)   202309271834099001Sep 27, 2023 Pdf
7मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली या विद्यापीठास सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात 31- सहायक अनुदाने(वेतनेतर) करीता अनुदान वितरीत करणेबाबत... (कार्यक्रम)   202309271838404501Sep 27, 2023 Pdf
8मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघातील निवडणूकींसाठी कृषी विद्यापीठे व त्या संलग्न महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्याची मतदार यादीमध्ये नाव नोंदणी करण्याबाबत   202309271842372601Sep 27, 2023 Pdf
9मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग कृषि अधिकारी (जिल्हा परिषद) गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या अंशत:बदल/मुदतपूर्व/ विनंती बदल्या - 2023   202309271849277301Sep 27, 2023 Pdf
10वन विभाग महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळाच्या नियामक मंडळ व कार्यकारी समितीवर नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती करण्याबाबत   202309271445103619Sep 27, 2023 Pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >> Last